Lion King

שלב 3 - כיצד הורגים את העופות הדורסים?

ש: בשלב 3 מופיעות עזניות (העופות הדורסים שנראים כמו נשרים), כיצד ניתן להרוג אותן?

ת: אפשר להרוג אותן באמצעות קפיצה עליהן. ברמה הקלה אפשר לקפוץ עליהן פעם אחת, ברמה הבינונית פעמיים וברמה הקשה שלוש פעמים.

כמו-כן, בתזמון מדוייק, אפשר להתגלגל עליהן (בדיוק כשהן דורסות).

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים