Lion King

שלב 3 - כיצד עוברים את עמוד העצמות?

ש: בשלב של בית הקברות מגיעים בסופו של דבר לעמוד עצמות שלא ניתן לקפוץ מעליו. איך עוברים אותו?

תמונת עמוד העצמותת: קודם כל יש להביס את כל שלושת הצבועים. רק לאחר מכן העמוד יתמוטט כמעצמו.

עמוד כזה הופיע גם בתחילת השלב, וגם הוא התמוטט לבד לאחר שהבסתם את הצבועים אז.

(-) טראנקס נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים