Lion King

מהם המקשים של המשחק?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה: מקשי החצים.
  • קפיצה: רווח.
  • סטירה (כשסימבה בוגר בלבד): Alt.
  • שאגה: Ctrl.
  • סטירה כפולה / הטלה (כשסימבה בוגר בלבד): Shift שמאלי או סטירה+קפיצה.

ניתן לשנות את ברירת המחדל דרך תפריט האפשרויות.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים