Aladdin

מהם המקשים של המשחק?

ת: ניתן להשתמש במקשים הבאים במהלך המשחק:

  • תזוזה ימינה ושמאלה: מקשי החצים המתאימים.
  • הסתכלות מעלה: חץ "למעלה".
  • כריעה: חץ "למטה".
  • מכת חרב: Ctrl.
  • זריקת תפוח: Alt.
  • קפיצה: רווח.

ניתן לשנות את המקשים באמצעות בחירה באפשרות Redefine Keys בתפריט ה-Options.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים