Prince Of Persia 1

איך קופצים ללא תנופה?

ש: כיצד ניתן לקפוץ ממקום בו אין מספיק מרחב לרוץ (כמו במקום בו החרב מצויה, למשל)?

ת: אם יש מקום שאין בו מספיק מרחב לרוץ, צריך לקפוץ מקצה הגדה בלי לרוץ. את זה ניתן לעשות בעזרת ה-Numpad: המקש 7 (Home) משמש לקפיצה שמאלה, והמקש 9 (PgUp) משמש לקפיצה ימינה. כדי להתפס בגדה השנייה יש לשמור על המקש SHIFT לחוץ בזמן הקפיצה.

שימו לב: ניתן לבצע את הקפיצות גם בעזרת החצים הרגילים - כדי לקפוץ ימינה יש ללחוץ בו זמנית על "למעלה"+"ימינה" וקפיצה שמאלה מתבצעת בעזרת "למעלה"+"שמאלה".

(-) Og + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים