Volfied

מהם הבונוסים השונים?

ש: כשסוגרים שטח עם ריבוע אפור בתוכו הוא מעניק בונוס. מה משמעות הבונוסים השונים המסומנים באותיות?

ת: הבונוס יכול להיות מספר נקודות, או אחד מהבאים:

Pause) - P) עוצר את שעון המגן
Time) - T) מקפיא את כל האויבים לכמה שניות
Cancel) - C?) מחסל את כל האויבים הקטנים
Speed) - S) מהירות גבוהה
Laser) - L) נותן יריות לייזר צהובות שיכולות לחסל אויבים קטנים

ישנו בונוס נוסף המסומן בכוכב צהוב בתוך עיגול אדום, אותו ניתן להשיג רק מריבוע הבונוס במרכז המסך עם הנקודה האדומה המהבהבת, המעניק יריות אדומות שיכולות לחסל גם את המפלצת הגדולה.

(-) Radioactive Grandpa + astralc נוסף על ידי R.Gסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים