Volfied

איך מגיעים לשלב האחרון?

ת: כדי להגיע לשלב האחרון במשחק יש לסיים את שלב 15 ברמה הקשה ביותר. סיום המשחק ברמה "קל" או "רגיל" לא תביא את השחקן לשלב האחרון.

(-) ET נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים