Jungle Book

מהם מקשי הפעולה במשחק?

ת: המקשים:
תנועה (מעלה, מטה, שמאלה וימינה) - מקשי החיצים
קפיצה - רווח
ירי - X
החלפת נשק - Z

ניתן לשנותם דרך תפריט ה-Options דרך Redefine keys.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים