Bumpy's Arcade Fantasy

טיפים ומקשים

המטרה במשחק הינה לסייע לבאמפי, הכדור המקפץ, לאסוף את כל הבונוסים בשלב ולהכנס לפורטל שמופיע לאחר שכל הבונוסים נאספו.

התזוזה במשחק נעשית באמצעות מקשי החצים.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים