Bumpy's Arcade Fantasy

מה ההגדרות הנחוצות כדי להכנס למשחק?

ש: לפני הכניסה למשחק עצמו, מוצגות מספר אפשרויות (F1, F2 וכו'). על מה ללחוץ?

ת: מומלץ ללחוץ על F3 (שבעצם בוחר מסך VGA) ואז על F5 (להפעלה חסרת קול) או F7 (להפעלה עם קול).

(-) Radioactive Grandpa + טראנקס נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

טיפים ומקשים

המטרה במשחק הינה לסייע לבאמפי, הכדור המקפץ, לאסוף את כל הבונוסים בשלב ולהכנס לפורטל שמופיע לאחר שכל הבונוסים נאספו.

התזוזה במשחק נעשית באמצעות מקשי החצים.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi

איך יוצאים מהמשחק?

ת: כדי לצאת מהמשחק יש ללחוץ על מקש ה-F10. יש להיות באמצע שלב (לראות את במפי קופץ) כדי שזה יעבוד.

(-) Og נוסף על ידי Gordi

איך מכניסים את הסיסמאות?

ש: איך עוברים שלב בעזרת הסיסמאות? המחשב לא קולט את האותיות שמקישים.

ת: במסך של הכנסת הסיסמה, אליו מגיעים דרך התפריט הראשי בבחירה באפשרות Password, יש ללחוץ על מקשי ה"למעלה" או ה"למטה" כדי לשנות אותיות. לא ניתן להכניס אותיות ע"י לחיצה על האות עצמה.

(-) Gabriel נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2, הודעה 3

איך יורדים מענן מרחף?

ש: בעולם השלישי, כדי לסיים את השלבים הראשון מימין והשני משמאל בשורה השלישית מלמעלה, יש לרדת מענן ללא איזו רצפה לידו שתחסום את הדרך שלו. איך יורדים ממנו ונופלים מטה ללא משהו שיחסום אותו?

ת: יש להחזיק את מקש הרווח לחוץ וללחוץ ימינה או שמאלה כדי ליפול אל הכיוון הרצוי.

פתרון מלא לשלב הראשון מימין בשורה השלישית:1. יש לקפוץ על המשטח הירוק המסומן כמה פעמים, ובפעם האחרונה (בקפיצה שאחריה הוא נעלם) לקפוץ לענן המסומנן.
2. יש להביא את הענן המסומן לצד ימין של הענן שמתחתיו.
3. יש לקפוץ לענן השני, לעלות למעלה ולקפוץ למשגר (כפי שמתואר לעיל).
4. יש לאסוף את החפצים שם ולחזור לצד שמאל עם המשגר.
5.יש לשבור את הלבנה העליונה ולרדת למטה. שם, יש לקחת את הכדור. לאחר מכן, יש לשבור את הלבנה למטה ושם יחכה הענן שהוזז לשם בהתחלה.
6. משם יש להגיע לנקודת הסיום בעזרת העננים.

מהלך השלב מודגם בסרטון הבא (באדיבות yoyole123):

(-) C-man + Radioactive Grandpa + yoyole123 נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2

איך עוברים את השלב האחרון בעיר 6?

ת: יש לעקוב אחרי הכיוונים הבאים:
1: left
2: up
3: up
4: left
5: left
6: up
7: left
8: down
9: down
10: right
11: down
12: left
13: left
14: left
15: up
16: left
17: down
18: right
19: up
20: right
21: up
22: left
23: left
24: up
25: right
26: up
27: right
28: right
29: up
30: right
31: right
32: down
33: down
34: right
35: right
36: up
37: up
38: left
39: down

כפי שמופיע בתמונה הבאה:

(-) Gabriel נוסף על ידי Gordi

[וידאו] איך עוברים את שלב 8 בעיר 8?

ש: איך עוברים את השלב השמיני בעיר 8 (הטור הראשון, השורה השלישית)?

ת: פתרון השלב מוצג בסרטון הבא, באדיבות Radioactive Grandpa:

 

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים