Bumpy's Arcade Fantasy

איך יורדים מענן מרחף?

ש: בעולם השלישי, כדי לסיים את השלבים הראשון מימין והשני משמאל בשורה השלישית מלמעלה, יש לרדת מענן ללא איזו רצפה לידו שתחסום את הדרך שלו. איך יורדים ממנו ונופלים מטה ללא משהו שיחסום אותו?

ת: יש להחזיק את מקש הרווח לחוץ וללחוץ ימינה או שמאלה כדי ליפול אל הכיוון הרצוי.

פתרון מלא לשלב הראשון מימין בשורה השלישית:1. יש לקפוץ על המשטח הירוק המסומן כמה פעמים, ובפעם האחרונה (בקפיצה שאחריה הוא נעלם) לקפוץ לענן המסומנן.
2. יש להביא את הענן המסומן לצד ימין של הענן שמתחתיו.
3. יש לקפוץ לענן השני, לעלות למעלה ולקפוץ למשגר (כפי שמתואר לעיל).
4. יש לאסוף את החפצים שם ולחזור לצד שמאל עם המשגר.
5.יש לשבור את הלבנה העליונה ולרדת למטה. שם, יש לקחת את הכדור. לאחר מכן, יש לשבור את הלבנה למטה ושם יחכה הענן שהוזז לשם בהתחלה.
6. משם יש להגיע לנקודת הסיום בעזרת העננים.

מהלך השלב מודגם בסרטון הבא (באדיבות yoyole123):

(-) C-man + Radioactive Grandpa + yoyole123 נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים