The Lost Vikings

טיפים ומקשים

המטרה במשחק היא סיום כל שלב ע"י הבאת כל שלושת הויקינגים ליציאה.    
                                                                        
תזוזה: מקשי החיצים   
יכולת מיוחדת F :1 או רווח   
יכולת מיוחדת D :2
שימוש בחפץ בעולם המשחק (מתג, טלפורטר וכו'): S   
שימוש בפריט מהמלאי: E
החלפת דמות (שמאלה): Ctrl או Home   
החלפת דמות (ימינה): Insert או   Pg-Up
מצב בחירת פריט מהמלאי: Caps Lock או TAB
להתחיל שוב את השלב: ESC
בדיקת סיסמת השלב הנוכחי: F10

(-) Og נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים