The Lost Vikings

איך מעבירים פריטים בין הדמויות?

ש: איך ניתן להעביר פריט בין הדמויות במשחק?

ת: כשהדמויות קרובות זו לזו ניתן להעביר פריטים מאחת לשניה; במצב בחירת הפריטים (אחרי TAB או CapsLock - כשהמסגרת הצהובה מהבהבת) יש להקיש על רווח או F, והפריט עצמו יהבהב. כשזה קורה, לחיצה על ימינה או שמאלה תעביר אותו לדמויות הקרובות, או לפח - על-מנת להיפטר מהפריט. לחיצה נוספת על רווח, F, TAB או CapsLock תאשר את ההעברה.

(-) Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים