Prince of Persia 2: The Shadow and The Flame

איך עוברים את השלב הראשון בטירת אנשי הנשר?

ש: איך עוברים את השלב הראשון בטירת אנשי הנשר? אני כל הזמן נתקע בנקודה ממנה אי אפשר לחזור מכיוון שהדלת ננעלת.

ת: שלב זה של המשחק (שהוא אחד לפני האחרון) למעשה ממחיש את הכותר של המשחק "הצל והלהבה" ודורש מחשבה.

במהלך המשחק תבחין בכתב חידה על הקיר:
"He Who Would Steal The Flame Must Die"דהיינו: אם הנסיך יגנוב את הלהבה הוא יהיה חייב למות!

אז הבה נתחכם ונהפוך את היוצרות...
אם הנסיך ימות - אזי הוא יוכל לגנוב את הלהבה (כי הוא כבר מת). אם כך, יש להמיתו ולהוציא ממנו את נשמתו, או במקרה זה, את הצל שלו - שהוא יהיה אחראי לגנוב את הלהבה.

יש שתי דרכים לעשות זאת:
א]. תן לשומר האחרון (לפני הלהבה) להרוג אותך. לאחר מכן - חכה, ואל תלחץ על אף מקש. הצל של הנסיך ייצא ממנו, יגנוב את הלהבה הכחולה ויחזור אל גופת הנסיך. מרגע זה הנסיך נושא את הכישוף של הלהבה הכחולה ולכן כל שומרי הארמון ישתחוו בפניו. חזור אל שערי הארמון שכבר נפתחו ואתה בדרך לשלב האחרון.

ב]. כנראה זהו באג - הזז את הנסיך ימינה ושמאלה מס' פעמים ברצף ובזריזות עד אשר ייצא ממנו הצל - שומרי הארמון לא יבחינו בך, התקרב אל הלהבה וחזור אל שערי הארמון שכבר נפתחו.

 

(-) יוסי_ר נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים