Ugh!

איך עוברים את שלב 4?

ש: מדוע אני נפסל לאחר פרק זמן מסויים ללא סיבה נראית לעין?

ת: בתחתית המסך נמצא פס צהוב שמציין את כמות האנרגיה של השחקן. כדי להמשיך לשחק, יש לשמור על רמה מספיקה של אנרגיה. במילים אחרות: על מנת לא לגווע ברעב, צריך לאכול.
יש לקחת את האבן ולהשתמש בה כדי לפגוע בעץ על מנת שיפיל תפוח. לאחר אכילת התפוח, יש לזרוק את האבן באמצעות מקש Ctrl הימני, וזאת על מנת שיהיה ניתן להמשיך לאסוף נוסעים.

(-) BluePrint נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים