Titus The Fox

מהם המקשים של המשחק?

ת:  המקשים במשחק הם:

קפיצה/טיפוס מעלה - למעלה או Q
התכופפות/ירידה מטה - למטה או A
ימינה - ימינה או ;
שמאלה - שמאלה או L

זריקת חפץ - רווח או Enter
הרמת/הנחת חפץ - [התכופפות]+[זריקת חפץ]

P - הפסקה (Pause)
F1 - היפסלות (איבוד חיים)
F2 - סיום משחק (Game Over)
F3 - הפסקת/הפעלת המוזיקה
F4 - הצגת מצב הפסילות והשלב
E - הצגת מצב הבריאות

(-) א ני + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים