Dangerous Dave 2

מהם המקשים של המשחק?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה ימינה ושמאלה: חץ "ימינה" וחץ "שמאלה" בהתאמה.
  • כיוון הרובה למעלה: מקשים 7,9 ב-NumPad [או Home, PageUp].
  • כיוון הרובה למטה: מקשים 1,3 ב-NumPad [או End, PageDown].
  • קפיצה: חץ "למעלה".
  • פתיחת דלתות: חץ "למטה" בסמוך לדלת כלשהי.
  • ירי: רווח.
  • F1: מסך עזרה.

 

 

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים