Bart Vs. The Space Mutants

מהם המקשים של המשחק?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • O - שמאלה
  • P - ימינה
  • Q - קפיצה
  • A - שימוש בחפץ
  • רווח - ירי
  • A + רווח - מעבר בין חפצים
  • A + O - קפיצה גבוהה שמאלה
  • A + P - קפיצה גבוהה ימינה

הסברים נוספים לגבי הקפיצה:

קפיצה רגילה:
לוחצים על מקש הכיוון המתאים (P - ימינה, O - שמאלה) ואז Q כדי לקפוץ.

קפיצה גדולה (למרחק גדול):
כדי לקפוץ קפיצה גדולה (למרחק גדול יותר מאשר קפיצה רגילה):
מתחילים ללכת לכיוון שאליו רוצים לקפוץ (P - ימינה, O - שמאלה), ואז, כשרוצים לקפוץ, לוחצים על רווח, עוזבים את הרווח ומיד לוחצים על Q. שימו לב: אם לוחצים P או O, מחזיקים את מקש הרווח לחוץ ולוחצים על Q בארט לא יקפוץ, צריך להחליף את הרווח ב-Q כדי שהוא יקפוץ.

(-) dj_anubis + Gordi נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים