Digger

מה המקשים?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • התזוזה היא באמצעות מקשי החצים.
  • יורים בעזרת F1.
  • מבטלים או מפעילים את הקול בעזרת F9.
  • ניתן להשהות את המשחק על ידי הקשה על מקש הרווח.
(-) Mr. FaNtA נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים