Intifada

טיפים ומקשים

במהלך המשחק אתם שולטים על חייל ישראלי הנדרש להתמודד עם הפרות סדר במהלך האינתיפאדה הראשונה. מטרת המשחק היא להתמודד עם ההפרות בהתאם לפקודת שר הביטחון הנוכחי.

השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה: מקשי החצים
  • עצירה: S
  • החלפת תחמושת: ESC, Enter, X
  • ירי: רווח
(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים