Pang Ball

איך בוחרים/מבטלים אפשרות משחק בשני שחקנים?

ת: ניתן לבחור את מספר השחקנים באמצעות הפעלת הקובץ BALLCFG.EXE.

(-) Godan נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1

מהם המקשים?

ת:
עבור השחקן הראשון המקשים הם:
"W" - למעלה
"X" - למטה
"D" - ימינה
"A" - שמאלה
רווח - ירי

עבור השחקן השני המקשים הם:
מקשי החצים - תזוזה
"INS" - ירי

ניתן לשנות את המקשים על ידי באמצעות הקובץ BALLCFG.EXE.

(-) Godan נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים