Panza Kick Boxing

מה עושים אם המשחק מבקש להכניס דיסקט?

ש: בשלב כלשהו המשחק מבקש להכניס את הדיסקט השני. מה עושים?

ת: כדי לעבור את המסך הזה, יש להפעיל את המשחק באמצעות תוכנת העזר DOSBox ולהקיש על מקש כלשהו במקלדת כאשר הבקשה מופיעה. אם המשחק מופעל ישירות על XP, לא תוכלו לעבור את המסך הזה.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים