Kings of the Beach

מהם המקשים של המשחק?

ש: מהם המקשים של המשחק?

ת: כדי לשחק במשחק יש להשתמש במקשי החיצים, המקש L ושני המקשים שמימינו (, ף).
L זה הנחתה.
ף זה הרמה עילית.
, זה הרמה תחתית.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים