Putt-Putt's Fun Pack

מהם המקשים של המשחק?

ת: ניתן להשתמש במקשים הבאים:

  • המקשים [ ] משמשים להגברת והנמכת המוזיקה (לא כולל דיבור)
  • המקש M משתיק את המוזיקה לגמרי (לחיצה נוספת מחזירה את המוזיקה)
  • המקש T מציג על המסך טקסט (באנגלית) של מה שנאמר
  • המקש רווח עוצר את המשחק (pause)
  • לחיצה (ממושכת) על המקש ALT מאיצה את התנועה במשחק
  • המקש S מאפשר לשמור את המשחק
  • המקש L מאפשר לטעון משחק שמור
  • המקש Q מציג מידע על המסך, כגון שימוש בזיכרון, האם המוזיקה מושתקת, וגם רמת המשחק
  • צירוף המקשים ALT Q מאפשר לצאת מהמשחק (קודם קופצת שאלה "האם ברצונך לצאת" ויש ללחוץ Y כדי לצאת)
(-) איתן נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים