Puzznic

מהם המקשים של המשחק?

ת: הזזה של ה"כוונת" נעשית באמצעות מקשי החצים.

הזזה של אריח מתבצעת על ידי הצבת ה"כוונת" על האריח, החזקה של מקש "0" ב-Numpad והזזה לכיוון מסוים באמצעות מקשי החצים.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים