Lode Runner

מהם המקשים?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה: מקשי החצים
  • חפירת בור מימין: PageDown או 9 ב-NumPad.
  • חפירת בור משמאל: Home או 7 ב-NumPad.
(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים