Super Solvers: Ancient Empires

מדוע מקשי החצים לא מגיבים במקרים מסויימים?

ש: במהלך המשחק, ניתן לשלוט בשחקן ללא בעיה באמצעות מקשי החצים. אולם, מקשי החצים לא מגיבים במסך התפריט או במהלך הפאזלים. כיצד מסדרים זאת?

ת: יש להקפיד לכבות את ה-Num Lock על מנת להשתמש במקשי החצים לאורך כל המשחק. ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על מקש ה-Num Lock כך שנורית הבקרה על המקלדת תכבה.

(-) Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים