Teenage Mutant Ninja Turtles 2: The Arcade Game

מהם המקשים?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

מקשים ימניים:

  • תזוזה: המקשים 1-9 ב-Numpad.
  • פעולה: מקש ה-Shift  הימני.
  • קפיצה: מקש הפעולה + "למעלה".

מקשים שמאליים:

  • תזוזה: המקשים 'A', 'Z', 'E', 'Q', 'D', 'W', 'X'.
  • פעולה: מקש 'B'.
  • קפיצה: מקש הפעולה + "למעלה".
(-) עידן נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים