Home Alone 2: Lost In New York

מהם המקשים?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה: מקשי החצים
  • קפיצה: מקש Insert / מקש 0 ב-Numpad
  • הרמת חפץ: מקש רווח
  • זריקת חפץ: מקש אנטר
(-) עידן נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים