North and South

מהם המקשים?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה: מקשי החצים
  • מעבר בין היחידות השונות: מקש Shift.
  • ירי / טעינה: מקש "רווח".
(-) אורח נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים