Dangerous Dave 3

מהם המקשים של המשחק?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה ימינה ושמאלה: חצי "ימינה" ו"שמאלה" בהתאמה.
  • כיוון הרובה למעלה ולמטה: חצי "למעלה" ו"למטה" בהתאמה.
  • פתיחת דלת: מקש "למעלה" (בסמוך לדלת).
  • ירי: Alt.
  • קפיצה למעלה: Ctrl.
  • קפיצה למטה: Ctrl + חץ "למטה".
  • מסך סטטוס: רווח.
  • מסך עזרה: F1.
(-) Gordi נוסף על ידי Gordi

איך עוברים את הכלבים בהתחלה?

ש: בתחילת המשחק ישנו כלב שניתן להרוג, אך לאחר מכן צריך לקפוץ למעלה כדי להגיע למסך עם עוד כלבים - איך עושים זאת?

ת: עדיף לא ללכת אל הכלב. כדאי לעלות בתחילת המשחק למעלה ולירות בכל העכבישים וכו' עד שמגיעים לקצה הימני ביותר של העץ. לאחר מכן, קופצים ונוחתים על פלטפורמה גבוהה יותר מהכלב ויורים בו. יורדים קצת למטה ויורים בעוד כלב וכך שוב עם השלישי. את המפתח משיגים איפשהו בדרך, וכך עוברים את הדלת.

(-) איתן נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים