Joe and Mac: Caveman Ninja

שלב 4: השגת לב נוסף

ת: בשלב הרביעי, התקדמו בשלב עם האבנים שעולות ויורדות. עליכם לירות על הכיתוב Elite על מנת לקבל לב נוסף.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים