Cruel World

מהם המקשים?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

במצב תזוזה:

  • חצי "ימינה" ו"שמאלה": תזוזה ימינה ושמאלה.
  • חץ "למעלה": קפיצה.
  • חץ "למטה": כריעה.
  • End ו-Page Down: צעד בודד ימינה ושמאלה.

במצב קרב:

  • חצי "ימינה" ו"שמאלה": תזוזה ימינה ושמאלה.
  • חץ "למעלה": הגנה.
  • חץ "למטה": כריעה.
  • Home ו-Page Up: אגרוף.
  • End ו-Page Down: בעיטה.

שימו לב שניתן להשתמש במקשי ה-Numpad.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים