Virtua Fighter PC

מה המקשים במשחק?

ת: המקשים הקבועים הם F5, F6, F7, ו-F8 כדי לשנות את אפשרויות המשחק ו- ALT+F4 כדי לצאת מהמשחק. כל שאר המקשים ניתנים לשינוי מתוך המשחק. יתכן שהקובץ VFPC.INI מכיל אפשרויות נוספות (למביני עניין בלבד).

(-) Og נוסף על ידי Og

מהם התנועות המיוחדות לכל דמות?

ת: את התנועות המיוחדות של הלוחמים אפשר למצוא במדריך למשתמש.

(-) Og נוסף על ידי Og
משחקים ישנים רומים ואמולטורים