Mario and Luigi

מהם המקשים של המשחק?

ת: ניתן לשלוט במשחק באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה: מקשי החצים.
  • קפיצה: Alt.
  • ירי: רווח.
  • ריצה: Ctrl לחוץ + מקש תזוזה.
(-) Gordi + Og נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים