Lemmings

טיפים ומקשים

מטרת המשחק הינה להוביל את הנמלולים אל השער שבסוף השלב. על מנת לפלס את הדרך עד לשער, יש להטיל על נמלולים שונים תפקידים שיסייעו בכך.

לפי ברירת המחדל, השליטה במשחק נעשית באמצעות העכבר.

לחיצה על F4 במסך הפתיחה מאפשרת להגדיר את המקלדת בתור אמצעי השליטה. במקרה כזה, מקשי O,P ישמשו להזזת הסמן ימינה ושמאלה, מקשי Q,A ישמשו לתזוזה למעלה ולמטה ומקש הרווח ישמש לבחירה.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים