Risky Woods

כיצד משנים את ההגדרות הטכניות של המשחק?

ש: אין בתיקיית המשחק תכנית Setup ובמשחק עצמו אין תפריט כלשהו.

כיצד משנים את ההגדרות במשחק? (שינוי סוג כרטיס קול ושינוי השליטה)

ת: כדי להפעיל את תכנית ה-Setup יש למחוק את הקובץ RISKY.CFG בתיקיית המשחק. לאחר מכן כשיופעל קובץ ההפעלה הרגיל של המשחק (Go.bat) תורץ תכנית ה-Setup במקום. בסיום ההפעלה יווצר מחדש הקובץ RISKY.CFG  עם ההגדרות המעודכנות, והפעלת קובץ ההפעלה של המשחק תריץ את המשחק כרגיל.
חזרו על הפעולה כדי להגיע שוב לתכנית ה-Setup.

(-) Og נוסף על ידי R.Gסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים