Metal Mutant

מהם המקשים של המשחק?

ת: התזוזה במשחק נעשית באמצעות מקשי החצים של ה-NumPad.

על מנת להפעיל את היכולות המיוחדות של הרובוטים, יש להחזיק את מקש ה-Shift לחוץ וללחוץ על אחד ממקשי ה-NumPad, כאשר כל מקש מפעיל יכולת אחרת.

יוצא דופן הוא צירוף המקשים "Shift+למטה" שמבצע טרנספורמציה לרובוט אחר. ניתן לעבור לרובוט אחר גם באמצעות המקשים F1, F2 ו-F3.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים