Striker 95

מהם המקשים?

ת: התזוזה נעשית באמצעות מקשי החצים.
בעיטה/מסירה/גליץ' = 3 (במקשי ה-Numpad).

(-) Gordi נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים