Caveman Ugh-Lympics

מהם המקשים?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  1. שחקן ראשון: מקשי החצים לתזוזה, Enter לפעולה.
  2. שחקן שני: המקשים A, W, D, X לתזוזה, מקש הרווח לפעולה.

בכל משחקון ישנה פונקציונליות שונה למקשי השליטה.

  1. Saber Race: ריצה מתבצעת באמצעות הקשה חוזרת על מקשי "ימינה" ו"שמאלה" אחד אחרי השני. קפיצה מעל מכשולים מתבצעת באמצעות מקש הפעולה.
  2. Matetoss: יש להחזיק את מקש הפעולה לחוץ, ולהתחיל ללחוץ על מקשי התנועה נגד כיוון השעון על מנת להסתובב ולצבור תנופה. יש להרים את מקש הפעולה על מנת לבצע את פעולה היידוי.
  3. Firemaking: שפשוף המקלות מתבצע באמצעות הקשה חוזרת על מקשי "ימינה" ו"שמאלה". שאיפת אוויר מתבצעת ע"י הקשה על "למעלה", ונשיפה ע"י הקשה על "למטה". ניתן להכות את היריב עם מקש הפעולה.
  4. Clubbing: השתמשו בשילוב של מקשי התנועה ומקש הפעולה ע"מ להכות את היריב.
  5. Dino Race: מתקדמים ע"י הקשה חוזרת על מקש "ימינה". קופצים עם מקש הפעולה.
  6. Dino Vault: מכוונים את גובה הרף באמצעות "למעלה" ו"למטה". לאחר מכן, יש ללחוץ על מקש הפעולה ע"מ להתמקם בראש המסלול. ע"מ להתחיל לרוץ יש ללחוץ בשנית על מקש הפעולה, ולהתחיל ללחוץ על מקשי התנועה נגד כיוון השעון על מנת לצבור תנופה. קפיצה מתבצעת עם מקש הפעולה.
(-) Ingsoc + Radioactive Grandpa נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים