Paperboy

טיפים ומקשים

במהלך המשחק אתם שולטים על מחלק עיתונים. מטרת המשחק היא לחלק את עיתון הבוקר לבתים אשר מנויים על העיתון.

השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים (ב-NumPad):

  • תזוזה: מקשי החצים (8, 6, 4, 2).
  • השלכת עיתון: מקש 5.

 

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים