Lamborghini American Challenge

מהם המקשים של המשחק?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • האצה: מקש "למעלה"
  • בלימה: מקש "למטה"
  • תזוזה ימינה ושמאלה: מקשי החצים
  • האצה מיוחדת: מקש Enter

בנוסף, יש צורך בעכבר עבור מסכי הבחירה.

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים