ClockWerx

כיצד מגיעים לתפריט המשחק?

ש: כיצד ניתן לסיים משחק, להתחיל משחק חדש או לחזור לתפריט הראשי?

ת: במהלך המשחק ניתן להגיע לתפריט באמצעות לחיצה על הלחצן הימני של העכבר. בשלב זה, ניתן לבחור בפעולה הרצויה (יציאה, משחק חדש וכו').

(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים