Invaders 1978

מהם המקשים של המשחק?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה ימינה ושמאלה: מקשי Alt ו-Ctrl בצד שמאל של המקלדת.
  • ירי: מקש Shift בצד ימין של המקלדת.
(-) emh נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים