Liero

טיפים ומקשים

זהו משחק אקשן לשחקן אחד או שניים, כאשר מטרת כל שחקן היא להרוג את היריב באמצעות שלל כלי הנשק שברשותו.

השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

 פעולה  שחקן 1  שחקן 2
 למעלה  R  חץ "למעלה"
 למטה  F  חץ "למטה"
 שמאלה  D  חץ "שמאלה"
 ימינה  G  חץ "ימינה"
 קפיצה  Alt שמאלי  Shift ימני
 ירי  Ctrl שמאלי  Ctrl ימני
 שינוי נשק  Shift שמאלי  Alt ימני

כמו כן, ניתן לבצע מספר פעולות באמצעות שילוב מקשים:

  • חפירה לכיוון מסוים: החזקת מקש הכיוון המתאים באופן רציף והקשה חוזרת ומהירה על מקש הכיוון הנגדי.
  • שימוש בחבל הטיפוס: לחיצה בו זמנית על "שינוי נשק" ו"קפיצה".
  • תזוזה באמצעות חבל הטיפוס:
    • קיצור או הארכת החבל: החזקת מקש "שינוי נשק" יחד עם תזוזה למעלה ולמטה.
    • תזוזה ימינה ושמאלה: מקשי "ימינה" ו"שמאלה".
  • שינוי נשק: החזקת מקש "שינוי נשק" ולחיצה על מקשי "ימינה" ו"שמאלה"
(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים