Dangerous Dave 3

מהם המקשים של המשחק?

ת: השליטה במשחק נעשית באמצעות המקשים הבאים:

  • תזוזה ימינה ושמאלה: חצי "ימינה" ו"שמאלה" בהתאמה.
  • כיוון הרובה למעלה ולמטה: חצי "למעלה" ו"למטה" בהתאמה.
  • פתיחת דלת: מקש "למעלה" (בסמוך לדלת).
  • ירי: Alt.
  • קפיצה למעלה: Ctrl.
  • קפיצה למטה: Ctrl + חץ "למטה".
  • מסך סטטוס: רווח.
  • מסך עזרה: F1.
(-) Gordi נוסף על ידי Gordi
משחקים ישנים רומים ואמולטורים