Solar Winds

איך מסיימים את המשימה שדורשת לעצור ספינה?

ש: במשימה בה צריך לעצור ספינה, אני מתפוצץ גם אם אני הולך איתה וגם אם אני משמיד אותה. איך מבצעים את המשימה בהצלחה?

ת: שכשקיבלת את המשימה, יחד עם תמיסה ירוקה להגברת כוח החללית, השתילו עליך פצצה. לפני שאתה מגיע אל הספינה שנשלחת לעצור, בדוק את תא המטען ופלוט לחלל את החפץ הזר.

(-) Azurerider + BluePrint נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים