Doom 1

כיצד ניתן להקליט קטעים מתוך המשחק?

ת: כדי להקליט קטעים מתוך המשחק, יש להתחיל אותו עם הפרמטרים הבאים:

doom.exe -record <demoname>

כדי לצפות בקטע שהוקלט, יש להתחיל את המשחק עם הפרמטרים הבאים:

doom.exe -playdemo <demoname>

בשני המשחקים, יש להחליף את <demoname> עם שם הקובץ המבוקש.

(-) raztk נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים