Snoopy And Peanuts

מהם המקשים?

ת:
במסך ההגדרות השני מוצגות למשתמש מספר אפשרויות להגדרת מקשים.
במידה ובוחרים באפשרות הראשונה:
"למעלה" - קפיצה.
"למטה" - הרמת/הורדת חפצים.
"ימינה" ו"שמאלה" - תזוזה.
"רווח" - כניסה לשבילים.
"אנטר" - שימוש בחפצים.

במידה ובוחרים באפשרות השנייה:
"G" - קפיצה.
"V" - הרמת/הורדת חפצים.
"Z" ו"X" - תזוזה.
"רווח" - כניסה לשבילים.
"אנטר" - שימוש בחפצים.

(-) א ני + Gordi נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1, הודעה 2
משחקים ישנים רומים ואמולטורים