Budokan

מהם המקשים של המשחק?

ת: זזים עם מקשי ה-NUMPAD ומרביצים באמצעות החזקת אחד ממקשי החצים לחוץ ביחד עם SHIFT.

בנוסף, בזמן משחק אימון, ניתן ללחוץ על המקש B על מנת לצאת מהאימון.

(-) Gordi + brother34 נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים